Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 17 คน มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในเรื่องที่ตนเองสนใจ และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 16 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search