Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผศ.บุษญา แสงแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต้องมีความพร้อมในด้านวิชาการ โดยเฉพาะความรู้ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และการปรับตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ก่อนเข้าศึกษาต่อในสาขาของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้พื้นฐานไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 60 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ นายเอกชัย ธงชาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 415 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search