Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ดร.บุณยาพร สารมะโน คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กำหนดจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การดำรงตนขณะที่ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบุคลากร สถานที่ และการติดต่อใช้บริการกับฝ่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักสามัคคี ผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเข้าร่วมปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2565นี้ ประกอบด้วยนักศึกษาทั้ง 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 191 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 37 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search