Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประเภทโควตา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัว
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2566

ประเภททั่วไป

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัว
ระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภททั่วไป (รอบที่ 2)

รับสมัครระหว่างวันที่
3 - 22 กุมภาพันธ์ 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการในแต่ละรอบการรับสมัคร
รูปแบบ
รับสมัคร
ชำระค่าสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
ประเภทโควตา
3 ต.ค. - 9 พ.ย. 2565
-
14 พ.ย. 2565
26 - 27 พ.ย. 2565
8 ธ.ค. 2565
14 - 16 ม.ค. 2566
ประเภททั่วไป
14 พ.ย. 65 - 6 ม.ค. 66
14 พ.ย. 65 - 6 ม.ค. 66
13 ม.ค. 2566
21 - 23 ม.ค. 2566
3 ก.พ. 2566
6 - 17 ก.พ. 2566
ทั่วไป (รอบที่ 2)
3 - 22 ก.พ. 2566
3 - 22 ก.พ. 2566
23 ก.พ. 2566
25 - 26 ก.พ. 2566
27 ก.พ. 2566
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2566

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 33 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search