Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์รับเงินคืน (ค่าลงทะเบียนเรียน 50%)

การตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์รับเงินคืน (ค่าลงทะเบียนเรียน 50%) 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยืนยันรับสิทธิ์คืนเงินค่าลงทะเบียน

          1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

          2. นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 100%

          3. นักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรของข้าราชการ ที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  (อัพเดท 9-9-2564)

          1. กรณีที่ นศ. ได้รับทุนการศึกษา ประเภทค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา งดเว้นการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือตามโครงการฯ เพื่อไม่ให้เพิ่มภาระการใช้จ่ายหนี้เงินกู้ตามมาตรการเยียวยาของประเทศ

       2. กรณีที่ นศ. ได้รับทุนการศึกษา ประเภทค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรืออื่นๆ ให้นำค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่ายจริง มาคำนวนงบประมาณที่จะขอรับความช่วยเหลือจากโครงการฯ

                    (ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม - ทุนการศึกษา) = ค่าเล่าเรียนที่ นศ. ต้องจ่ายจริง

       3. กรณีที่นักศึกษาต้องการกู้เงิน กยศ. สถาบันฯอาจพิจารณานำแนวทางตามข้อ 2 ไปปรับใช้ตามแต่จะเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ กยศ. สอบถามรายละเอียกจาก กยศ. เพื่อความชัดเจนต่อไป

 

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าลงทะเบียนคืน

          นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันรับสิทธิ์คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (รายชื่อแนบท้ายบทความ) 

 

ขั้นตอนยืนยันรับสิทธิ์คืนเงินค่าลงทะเบียน

          1. เข้าลิงค์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยืนยันสิทธิ์คืนเงินด้วยตนเอง

              ( https://forms.gle/mQE5cuCGgYtUB5sz8 )(อัพเดท 14 ก.ย. 2564)

        2. เมื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้เตรียมเอกสารที่จะต้องส่งไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้

               2.1 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับจริง)

            2.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

               2.3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบธนาคารกรุงไทย (ดาวน์โหลดจากแนบท้ายบทความ)

               2.4 ใบสำคัญรับเงิน (ให้นักศึกษาเซ็นเฉพาะชื่อ) (ดาวน์โหลดจากแนบท้ายบทความ)

               2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ    กรณีใบเสร็จค่าธรรมเนียมสูญหายให้นักศึกษาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจใกล้บ้าน และนำใบแจ้งความแนบมากับเอกสารประกอบการยืนยันสิทธิ์ขอเงินคืน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯดำเนินการต่อไป

          3. ส่งเอกสารตามข้อ 2. มายัง

                                               

    

 

ผู้ส่ง    

        (กรุณาระบุรหัสนักศึกษา,คณะ

        และเบอร์โทรศัพท์ด้วย)       

 

                                                                        ผู้รับ

                                                                                งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ (06 2242 2350)

                                                                                มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

                                                                                เลขที่ 2  ถ.นครสวรรค์  ต.ตลาด  อ.เมือง

                                                                                จ.มหาสารคาม   44000

 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะมีประกาศให้ทราบเป็นระยะ (เบื้องต้นให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตาม ข้อ2 ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 304 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search