Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2565 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นำมรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของชาติ และสะท้อนถึงคุณภาพนักศึกษาที่ต้องผ่านการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 26 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search