Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

สัมมนาการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.อุระวี คำพิชิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นผลที่เกิดจากการระบุและวิเคราะห์ที่เป็นผลมาก ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ และการทำให้ความเสี่ยงนั้นลดลงจากเดิมดังนั้น งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสัมมนาการบริหารความเสี่ยง และเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 15 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 22 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search