โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "ความพอเพียง : เกษตร ประณีต นวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง ภาษี อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรองแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มุ่งเสริมสร้างผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม วัฒนธรรมและชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่ง มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศารษฐกิจพอเพียง

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search