บุคลากร

ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
ผศ.ดร.นิกร ยาสมรรองคณบดี
อ.บรรณากิจบรรจง  ทองจำปา
อ.บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
อ.สัมพันธ์ บัวทอง
อ.สัมพันธ์ บัวทอง
อ.ผาสุก เปานาเรียง
อ.ผาสุก เปานาเรียง
ผศ.ดร.ประวิทย์ หวานขม
ผศ.ดร.ประวิทย์ หวานขม
ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
อ.พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร
อ.พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร
ผศ.บุษญา แสงแก้ว
ผศ.บุษญา แสงแก้ว
ผศ.ดร.รัชนี สิงคะจันทร์
ผศ.ดร.รัชนี สิงคะจันทร์
ผศ.ดร.อุระวี คำพิชิต
ผศ.ดร.อุระวี คำพิชิต
อ.จิราวัฒน์ ชาตะวิถี
อ.จิราวัฒน์ ชาตะวิถี
อ.อภิญญา ศรีมหาพรหม
อ.อภิญญา ศรีมหาพรหม
อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์
อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์
นายภัควัฒน์ เมืองมา
นายภัควัฒน์ เมืองมาเจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางสาวอรทัย ใจทน
นางสาวอรทัย ใจทนเจ้าหน้าที่งานธุรการ
นายธนาคาร ปิตตาระพา
นายธนาคาร ปิตตาระพาเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search