ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ-สกุลตำแหน่งอันดับ/ระดับ วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ e-mail
ดร.นิกร  ยาสมร        ผศ.     ปร.ด.การจัดการ  081-7397757    kyasamorn@hotmail.com
อ.นภาพรรณ  จัตุรโพธิ์ ผศ.   ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 095-6631169 napapun_j@hotmail.com
อ.บุษญา  แสงแก้ว ผศ.   บธ.ม.บริหารธุรกิจ 097-3234565 boo1976nid@gmail.com
อ.ผาสุก  เปานาเรียง อาจารย์   กศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 089-4207732 jujub_pk@hotmail.com
อ.สัมพันธ์  บัวทอง อาจารย์   กศ.ม.การวิจัยการศึกษา 086-8544051 samphan2511@gmail.com
ดร.ประวิทย์  หวานขม ผศ.   ปร.ด.ภาษาอังกฤษ 089-7106418 whankhom07@gmail.com
ดร.อุระวี  คำพิชิต ผศ.   ปร.ด.การบัญชี 081-3807569 aurawee1717@hotmail.com
อ.บรรณากิจบรรจง ทองจำปา อาจารย์   กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 084-7511334  bannakit2016@gmail.com
อ.พิมลพรรณ  โรจนชีวินสุภร อาจารย์   กศ.ม.ภาษาอังกฤษ 084-7979213  pimonpan_r@yahoo.com 
ดร.รัชนี  สิงคะจันทร์ ผศ.   ปร.ด.ภาษาอังกฤษ 088-1064950  rsingkhachan@hotmail.com
อ.จิรารัตน์  ชาตะวิถี อาจารย์   ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 089-1982436 b.jirawat@yahoo.com
อ.อภิญญา ศรีมหาพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตร   วท.ม.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 086-9297008 pinyasmile@gmail.com
อ.ฉัตรชัย สุขสันติ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร   วท.ม.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  085-3994107 Chatchai.b5535@gmail.com 
นายภัควัฒน์ เมืองมา เจ้าหน้าที่งานวิชาการ   ศศ.บ.อังกฤษ 099-0507945 phakkha.1999@gmail.com
นางสาวอรทัย ใจทน เจ้าหน้าที่งานธุรการ   บธ.บ.การตลาด 062-4904086 orrathai95@gmail.com
นายธนาคาร ปิตตาระพา เจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา   วท.บ.คณิตศาสตร์   099-0750235 Thanakhanpittaraph@gmail.com

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search