หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาการบริหารจัดการกีฬา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Sports Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Sports Management)

ปรัชญา

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาก่รจัดการกีฬา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินการด้านการจัดการกีฬา ทั้งในระดับกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ
     2. มีความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  
     3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
     4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
     5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search