ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"การบริหารจัดการกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านการบริหารจัดการกีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการกีฬา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามเอกลักษณ์
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

อัตลักษณ์

"ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาชุมชน"

เอกลักษณ์

"ให้บริการด้านการบริหารจัดการกีฬาแก่ชุมชน"

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search