ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลนักศึกษา

สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)          
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
       35 35 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)          
  • สาขาการบริหารจัดการกีฬา
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
23 29  37   89
รวมทั้งสิ้น 23 29 37  35  124

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

จำแนกตามวิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะ/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
คณะศิลปศาสตร์ - 9 4 13

 

ตำแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ศาสตราจารย์ -  -
รองศาสตราจารย์ - - -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -  2 4 6
อาจารย์ - 7 - 7
ครู คศ.4 - - - -
ครู คศ.3 - - - -

ครู คศ.2

- - - -
รวม - 9 4 13

 

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะ/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
คณะศิลปศาสตร์ 3 -  - 3


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search