โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้และเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี สามารถสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพในสังคมต่อไป

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search