โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี อาจารย์สัมพันธ์ บัวทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะด้านวิชาการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ และอดทน และ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ทั้งนี้ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทั้งสิ้น 35 คน

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search