โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมเดชภิมล วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพด้านนันทนาการการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้กับชุมชนภายนอก และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ สามารถนำกีฬาและการออกกำลังกายไปถ่ายทอดในชุมชนได้ การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป้าหมาย จำนวน 78 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา  กิติศรีวรพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  รัตนพร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search