โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาขึ้น ในการจัดการจัดแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา ที่กำลังศึกษาในรายวิชาการบริหารจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา ตามแแผนการเรียนรู้และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้จริง ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันในรูปแบบมหกรรมกีฬา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการทำงานเป็นหมู่คณะและฝึกการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาที่ดำเนินการแข่งขันอยู่ 3 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตซอล และกีฬาวอลเลย์บอล

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search