โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการตัดต่อวีดิโอ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 37 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกวิจัย เมยไธสง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search