พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครู และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มี นายยกองค์การนักศึกษาได้นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีอัญเชิญพานไหว้ครู และมีการแสดงการต่อสู้ มวยไทยโบราณ กระบี่กระบองจากนักศึกษา ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดี และโอกาสนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search