โครงการพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 17 คน มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในเรื่องที่ตนเองสนใจ และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search