การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ  ผศ.สายชล ภัคคะธารา ผศ.คีรีรัฐ ราชิวงศ์ และดร.ดรุณี โยธิมาศ

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search