โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี อ.สัมพันธ์ บัวทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ ตลอดจนเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่หลากหลาย และได้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนจากอาจารย์นิเทศ เพื่อนำปรับปรุงการทงำานให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search