โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ ห้องประชุมพลบดี ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี อ.ผาสุก เปานาเรียง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและประกอบอาชีพแก่ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมตนเองในการสมัครงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านความรู้และบุคลิกภาพในการสมัครงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 61 คน โดยขอขอบคุณท่านวิทยากร ดร.ทรัพย์อนันต์ ชูศรีทอง การบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการกีฬา และนายวชิรพันธ์ มากมี การบรรยายเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา ในครั้งนี้

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search