กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณหน้าอาคารระภาพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม ความเป็นไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ โดยจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานดังกล่าว เพื่อสืบสารการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีมาแต่โบราณกาล 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search