โครงการสัมมนาการบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาการบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม่ขึ้น ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี อาคารวิทยบริการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search