โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาได้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามปัญหาแรกเข้าโดยส่วนใหญ่ของนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมหรือวิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การปรับตัวในการใช้ชีวิตการเข้าสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search