ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมวรรณกลาง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี ผศ.ดร.ยุราวดี  เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ดร. ประวิทย์ หวานขม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.รัชนี สิงคะจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 และ ดร.อุระวี คำพิชิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ในการนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ผศ.ศิรินธร จัตุชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search