โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อมุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ในแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search