โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.พงศธร เพิ่มพานิช และ จสอ.ศักดา จิตรสุภาวรกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search