โครงการสัมมนาหลังฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬาและได้รับการประเมินผลเป็นรายบุคคลตามแบบประเมิน ปส.7 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬาและได้รับการประเมินผลเป็นกลุ่มมีสิทธิ์หน่วยงานสถานฝึกตามแบบประเมินปส. 8 และเพื่อให้นักศึกษาได้รับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์รวมรายบุคคลตามแบบประเมิน ปส.10

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search