โครงการสัมมนาการจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุราวดี  เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีประสบการณ์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในอนาคตได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search