กิจกรรมสัปดาห์แห่งการสืบสานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการสืบสานวัฒนธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวอุษาคเนย์ผ่านการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานทะนำบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search