การเปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ขอแจ้งเรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

          1. ปิดภาคเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

             1.1 ช่วงแรก วันที่ 7 - 27  ตุลาคม 2556

             1.2 ช่วงสอง วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556

         2. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

             2.1 ช่วงแรก 28 ตุลาคม 2556 - 10 พฤศจิกายน 2556

             2.2 ช่วงที่สอง 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

        3. กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2556

        4. การยื่นคำร้องขอแก้ I เริ่มดำเนินการตามประกาศปิดภาคเรียนในช่วงแรก ยึดตาม "ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556" (คือหลังจากเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์) ตามปกติ

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search