ขอเชิญเข้าร่วมโครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด คณะศิลปศาสตร์ จะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี ในการนี้ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ทุกคน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายตามวันเวลาดังกล่าว

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search