โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยใช้ระยะเวลาเรียนภาคปกติตามที่หลักสูตรกำหนด 4 ปี ซึ่งปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจำนวน 35 คน นักศึกษากลุ่มนี้เป็นว่าที่บัณฑิตที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพให้สอดคล้องกับสาขาที่เรียนมา รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search