สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์สัมพันธ์ บัวทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในสถานประกอบการตลอดจนเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ในบริบทที่หลากหลาย ได้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนจากอาจารย์นิเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search