โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นำมรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของชาติ และสะท้อนถึงคุณภาพนักศึกษาที่ต้องผ่านการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ในงานนี้คณะศิลปศาสตร์ นำโดยรองคณบดี ผศ.ดร.นิกร  ยาสมร ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประเพณีสำคัญนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search