พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง 63

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search