โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ธุง: ศรัทธาและความเชื่อ วัฒนธรรมร่วมของชาวอุษาคเนย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา อีกทั้งให้เห็นคุณค่าในศิลปะการต่อสู้ด้านกีฬาและมวยไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมิให้สูญหายไปจากสำนึกความเป็นไทย และยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณภักดี กล้าวิจารณ์ และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search