อาจารย์

ดร.ประเวท เกษกัน
ดร.ประเวท เกษกันรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อ.สมบัติ สุวรรณมูล
อ.สมบัติ สุวรรณมูลอาจารย์
ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่มอาจารย์
ผศ.กิตติกุล รัตนรังสิกุล
ผศ.กิตติกุล รัตนรังสิกุลอาจารย์
ผศ.ภารดี ศรีทอง
ผศ.ภารดี ศรีทองอาจารย์
รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม
รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสมอาจารย์
ผศ.ศุภรินทร์ วงชารี
ผศ.ศุภรินทร์ วงชารีอาจารย์
ผศ.ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา
ผศ.ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษาอาจารย์
อ.บุญตา ค้าขาย
อ.บุญตา ค้าขายอาจารย์
อ.กิตติพงษ์ เพ็งศรี
อ.กิตติพงษ์ เพ็งศรีอาจารย์
ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์
ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์อาจารย์
ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศอาจารย์
อ.มลิพร ภักดีชาติ
อ.มลิพร ภักดีชาติอาจารย์
นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้ง
นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้งอาจารย์

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
 • IP Phone: 20107
 • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search