ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

" เลิศล้ำความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ "

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัยและการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาความรู้ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการแก่สถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. ให้บริการการเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
4. พัฒนาระบบ วัสดุ อุปกรณ์ให้ทันสมัย จัดระบบการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้การบริการที่มีคุณภาพและประกันคุณภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน

อัตลักษณ์

" ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม "

เอกลักษณ์

" เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬาแก่ชุมชน "

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search