ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อครั้งที่สถาบันการพลศึกษา ยังเป็นวิทยาลัยพลศึกษา ได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขานี้ ในโครงการสมทบทางวิชาการ กับสถาบันราชภัฏมหาสารคามในสมัยนั้น โดยอาศัยพระราชบัญญัติของสถาบันราชภัฏให้การรับรองการผลิตบัณฑิต จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้บุคลากรของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต มหาสารคามปัจจุบัน ได้สะสมประสบการณ์ และพัฒนาความชำนาญ ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นเวลาหลายปี... ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพขึ้น ตาม พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเท่ากับเป็นการสานต่อภารกิจนี้อย่างราบรื่น

      จากปี พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จะถูกพัฒนาเป็นองค์กรการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจะรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม พร้อมกับส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ในสาขานี้ ให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพของคนในชาติ โดยการบูรณาการเทคโนโลยี ภูมิปัญญาสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการผลิตบัณฑิตในอุดมคติ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search