หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Exercise and Sports Science)

ปรัชญา

     

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search