Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

สารจากรองอธิการบดี

02.png

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม


     ขอแสดงความชื่นชมและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพลศึกษาพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ของคนในชาติ จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ให้บริการวิชาการ และความรู้ด้านพลศึกษา และกีฬาในท้องถิ่น และสังคม ให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

     นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ถ้าได้เรียนรู้ข้อบังคับระเบียบและประกาศต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งการให้บริการแก่นักศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องติดตามทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่เสียสิทธิ์ เสียประโยชน์ของนักศึกษา สามารถบริหารจัดการในเรื่องของการศึกษาของตนและเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลดีในทุกๆ ด้าน

     ขออวยพรให้ทุกคน มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันแห่งนี้ พร้อมทั้ง ประสบความสำเร็จในการศึกษาดังที่มุ่งหวัง นำเกียรติยศ และความภาคภูมิใจสู่วงศ์ตระกูล สมดัง ปรารถนาทุกประการ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 160 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search